Сравнение между кредитна карта и потребителски кредит

Обмисляте ли погасяване на кредитната си карта с потребителски кредит? А дали това ще е по-добрият вариант за вас? Дали с малко повече дисциплина в изплащането на кредитната си карта, няма да постигнете по-добър баланс?  Ако все пак сте решили ползвайте този калкулатор да оцените ползите от прехвърлянето на задълженията от кредитна карта към потребителски кредит.

Декларация

Прочетете инструцкциите.

 

Инструкции за ползване

Попълнете информация за вашата кредитна карта:

Текущo задължение -Попълнете сумата на задължението по вашата кредитна карта или толкова колкото възнамерявате да ползвате. В случай, че не сте сигурни за размера на дължимото по вашата кредитна карта, препоръчваме да направите справка с последното месечно извлечение или да се свържете с банката издател за повече информация.

Годишна лихва % – Попълнете договореният годишен лихвен процент между вас и издателя на кредитната карта.

Годишна такса – Попълнете размерът на таксата, която издателят на кредитната карта начислява на годишна база. В случай, че не сте сигурни какъв е размерът на годишната такса, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация. Съществува възможност вашата кредитна карта да е без годишна такса. Вместо това най-вероятно по вашата кредитна карта се начислява месечна такса

Месечна такса – Попълнете размера на месечната такса,  която се начислява от банката издател на кредитната карта при условие, че има такава.

Мин. месечна вноска  % от задължението – Попълнете размерът на минималната вноска, изразена като % от текущото задължение, което банката издател очаква да платите до определена дата всеки месец, за да не блокира вашата кредитна карта. Обърнете внимание, че в масовия случай минималната вноска се формира като % от общото задължение но не по-малко от „Х“ лв. В случай, че не сте сигурни как точно се определя минималната вноска, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация.

но не по-малко от – попълнете минималната абсолютна стойност на месечната минимална вноска определена от банката издател. Пример: Ако вашето „текущо задължение“ е 100 лв а размерът на минималната вноска се определя като „3% от текущото задължение но не по-малко от 20 лв.“, в това поле трябва попълните „20“, тъй като 3% от 100 лв задължение е по-малко от минималната абсолютна стойност на вноската от 20 лв.

Информация за потребителски кредит:

Сума на кредита – посочете сума на потребителския кредит. За най-точно сравнение препоръчваме сумата по кредита да максимално близка до сумата на задължението по кредитната карта която желаете да рефинансирате.

Годишна лихва % – Попълнете годишен лихвен процент на потребителския кредит.

Период в месеци– посочете период в месеци за който ще бъде отпуснат потребителския кредит

Месечна такса – попълнете размер на месечна такса ако такава е приложима

Такса за отпускане на кредит % – посочете размерът на таксата за отпускане на кредита, която е определена като процент от отпусната сума.

Изберете фиксирана месечна вноска по своята кредитна карта. Препоръчително е тя да е по-голяма от минималната вноска по картата – Ако посочите фиксирана сума в това поле, калкулаторът ще изчисли времето и разходите за погасяването на кредитната карта, като използва тази сума като месечна вноска до пълното погасяване на месечното задължение. Ако искате да направите сравнение между погасяване на кредитната карта само с минимални вноски, оставете това поле празно. Препоръчително е фиксираната сума, ако ползвате такава, да е по-голяма от първата минимална месечна вноска спрямо параметрите на кредитната карта, които сте посочили в калкулатора.

РЕЗУЛТАТ

Фиксирана месечна вноска:

За кредитната карта – размерът на вноска посочен от вас в поле „Изберете фиксирана месечна вноска по своята кредитна карта.”. Ако стойността е „0.00“ това значи, че не е посочена фиксирана месечна вноска и калкулатора изчислява срока на погасяване и свързаните разходи на база минимална месечна вноска посочена в горната част на калкулатора.

За потребителския кредит – размерът на месечната вноска изчислена на база посоченти параметри в горната част на калкулатора.

Брой месеци до пълно погасяване:

За кредитната карта – това е периодът в месеци, за който ще погасите изцяло вашето задължение по кредитната карта на база избраните от вас месечни вноски, минимални или фиксирани.

За потребителския кредит – избраният период за погасяване на потребителския кредит

Общо платена лихва до погасяване – това размерът на лихвата която ще платите до пълното погасяване на посоченото от вас задължение по кредитната карта или размерът на потребителския кредит.

Общо платени такси за периода на погасяване – това е размерът на таксите, които ще платите за периода на погасяване на задължението, на база посочените в горната част на калкулатора.

Общо платена сума – това е общата сума, която ще платите, за да изплатите задължението по кредитната карта или потребителския кредит в едно с главница, лихви и такси.

<iframe src='https://ssccust1.spreadsheethosting.com/tmp/8f/3dbc66ff58829d/Credit%20card%20vs%20Consumer%20Loan%20calculator%20FINAL/Credit%20card%20vs%20Consumer%20Loan%20calculator%20FINAL.htm' width='960' height='720' border='0' frameborder='0'>
        <p>Your browser does not support iframes.</p>
        </iframe>